Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Teitl y Swydd:         Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Cyflog:                       £24,000 – £29,000 yn dibynnu ar brofiad

Lleoliad:                   Swyddfa, Parc Manwerthu Capital Caerdydd

Contract:                  Cyfnod Penodol, 12 mis (amser llawn)

cyfleoedd i ymestyn ac rydym yn barod i ystyried contractau llawrydd, rhan-amser neu fyrrach

Cwmni:                     Run 4 Wales Ltd

Yn atebol i’r:           Pennaeth Cyflawni Digwyddiadau

CRYNODEB O’R SWYDD

Mae Run 4 Wales, y tîm digwyddiadau sy’n gyfrifol am rai o ddigwyddiadau cyfranogaeth dorfol mwyaf Cymru – gan gynnwys Hanner Marathon Caerdydd – yn chwilio am Gydlynydd Gwirfoddolwyr brwdfrydig i ymuno â’u tîm prysur ac i weithio gydag un o’r timau mwyaf o wirfoddolwyr yng Nghymru. 

Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant ein digwyddiadau ac ni fyddem yn gallu eu cynnal hebddyn nhw. Bydd y Cydlynydd Gwirfoddolwyr yn canolbwyntio ar redeg a datblygu’r rhaglen wirfoddoli bresennol o ddydd i ddydd, yn ogystal â chefnogi a rheoli ein gwirfoddolwyr yn eu rolau yn ein digwyddiadau.

Bydd y Cydlynydd Gwirfoddolwyr yn rhan annatod o dîm gweithrediadau’r digwyddiad sydd ar hyn o bryd yn cynnal Ras 10K Bae Caerdydd, 10K a Marathon Casnewydd Cymru, 10K Porthcawl, 10K Ynys y Barri, Her Dell Technologies Management a Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd. 

Mae profiad o reoli gwirfoddolwyr yn hanfodol. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus allu dangos sgiliau rhyngbersonol rhagorol a sgiliau trefnu cadarn, yn ogystal â phrofiad o reoli amser, gwasanaeth i gwsmeriaid, a chynllunio a chyflawni prosiectau. Mae profiad blaenorol ar safle digwyddiad awyr agored yn fantais.

Ochr yn ochr â’r Pennaeth Cyflawni Digwyddiadau, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gynllunio, cydlynu, darparu rhaglen wirfoddoli sefydledig a sicrhau bod amcanion Run 4 Wales yn cael eu cyflawni’n gyson er mwyn darparu digwyddiadau cyfranogaeth dorfol cynaliadwy o ansawdd uchel.

Mae hwn yn gyfle prin i weithio i gwmni blaengar sy’n tyfu ac sy’n gwobrwyo gwaith caled ac ymrwymiad gydag amgylchedd gweithio hyblyg a difyr.

Swydd amser llawn yw hon sy’n cynnwys gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau swyddfa arferol (9am – 5pm) yn ogystal â phenwythnosau digwyddiadau.

Beth rydyn ni’n ei gynnig i staff:

Rydyn ni’n dîm clos sy’n ymfalchïo mewn creu profiad bythgofiadwy i’r degau o filoedd o bobl sy’n dod i’n digwyddiadau bob blwyddyn.

Mae ein gwaith yn rhoi pleser mawr i ni ac rydyn ni’n mynd ati i gyflawni ein nodau gyda lletygarwch, hiwmor a set unigryw o  werthoedd cyffredin.

Yn ogystal â gyrfa werth chweil, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o fuddion:

 • Lwfans gwyliau hael er mwyn cael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith
 • Rhoddir amser o’r gwaith yn gyfnewid am unrhyw waith ar y penwythnos
 • 3 diwrnod cyflogedig ychwanegol i ffwrdd dros wyliau’r Nadolig
 • Cyfleoedd i weithio rhan-amser ac yn hyblyg
 • Ffôn a galwadau/data gan y cwmni
 • Dewisiadau hyblyg i rieni neu unrhyw un sy’n dymuno mynd ar wyliau bythgofiadwy
 • Trefniadau gweithio hyblyg
 • 40 awr o hyfforddiant a datblygiad ar gael i bob aelod o’r tîm
 • Cynllun pensiwn hael y cwmni
 • Tâl mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu uwch ar gael
 • Cynllun treth-effeithlon ar gyfer talebau gofal plant, beiciau a dillad
 • Cawodydd ar gael i’r rhai sy’n dewis rhedeg, cerdded neu feicio i’r gwaith
 • Cwnsela a chyngor annibynnol a chyfrinachol
 • Tri diwrnod y flwyddyn i roi’n ôl i’r gymuned
 • Prawf llygaid blynyddol am ddim

DISGRIFIAD SWYDD 

CYDLYNYDD GWIRFODDOLWYR

 • Cynnal a datblygu strategaeth recriwtio i ddenu nifer o wirfoddolwyr o safon uchel i gyrraedd targedau penodol ar draws pob digwyddiad.
 • Datblygu brand a rhaglen wirfoddoli Extra Miler gyda syniadau arloesol i ennyn diddordeb ein gwirfoddolwyr a chynulleidfa ehangach.
 • Rheoli ymholiadau a data gwirfoddolwyr drwy’r system rheoli gwirfoddolwyr (Rosterfy) yn ogystal â thrwy e-bost, ffôn, y wefan a chyfryngau cymdeithasol.
 • Rheoli a recriwtio arweinwyr gwirfoddolwyr, goruchwylwyr cyflogedig, cydlynwyr a grwpiau o wirfoddolwyr.
 • Creu briffiau ar gyfer digwyddiadau, disgrifiadau o rolau, hyfforddiant, cylchlythyrau a deunydd cyfathrebu cyn digwyddiadau i roi gwybodaeth i wirfoddolwyr/goruchwylwyr a chynnal eu hymrwymiad a’u cymhelliant.
 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Digwyddiadau a’r Cyfarwyddwr Rasys i ddatblygu cynlluniau gwirfoddoli, stiwardio a threfnu/adnoddau cyrsiau.
 • Paratoi cynllun gwirfoddoli, amserlenni a dogfennau digwyddiadau i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu cynnal yn ddiogel ac yn llwyddiannus.
 • Goruchwylio’r holl wirfoddolwyr, eu goruchwylwyr a’r meysydd swyddogaethol/cyflawni maen nhw’n eu cefnogi yn ystod y diwrnod – ee Gorsafoedd Dŵr, Mannau Cadw Bagiau ac ati
 • Pacio offer ar gyfer gwirfoddolwyr y digwyddiad a gosod y ganolfan gwirfoddolwyr ym mhob digwyddiad.
 • Blaenoriaethu tasgau dan bwysau a gallu i addasu’n gyflym i sefyllfaoedd sy’n newid.
 • Datblygu gwybodaeth ymarferol gadarn o ddigwyddiadau Run 4 Wales, gyda’r nod o barhau i wella’r digwyddiadau yn unol ag ethos ac uchelgais y cwmni.
 • Rheoli a monitro cyllideb benodol.
 • Cynorthwyo a chefnogi staff eraill i gydlynu digwyddiadau.

SGILIAU A PHROFIAD

HANFODOL

 • Profiad o reoli gwirfoddolwyr a darparu rhaglen wirfoddoli lwyddiannus
 • Gallu gweithio mewn digwyddiadau ar benwythnosau
 • Profiad o recriwtio gwirfoddolwyr o wahanol sectorau o’r gymuned
 • Profiad o adnoddau, prosesau ac arferion rheoli
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, gan roi sylw trylwyr i fanylion a chywirdeb
 • Sgiliau ardderchog o ran rheoli amser, trefnu a gwerthuso
 • Trwydded yrru’r DU a pharodrwydd i yrru cerbydau cwmni
 • Gallu gwneud sawl tasg ar unwaith a gweithio’n hyblyg ar draws gwahanol feysydd prosiect
 • Rhaid mwynhau a gweithio’n dda mewn amgylchedd tîm
 • Sgiliau TG ardderchog ar amrywiaeth o feddalwedd

DYMUNOL

 • Profiad o ddigwyddiadau a gwybodaeth a dealltwriaeth dda o ddigwyddiadau chwaraeon
 • Gwybodaeth, profiad neu gymwysterau cysylltiedig ag arferion iechyd a diogelwch digwyddiadau
 • Diddordeb mewn ffordd egnïol o fyw
 • Gallu siarad Cymraeg

SUT MAE GWNEUD CAIS

Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi, felly llenwch y ffurflen gais fer a’r ffurflen gydraddoldeb sydd ar gael yn https://www.run4wales.org/cy/amdanom-ni-2/gweithio-yma/ ac atodwch eich CV cyfredol.  Yn eich cais, rhowch wybod i ni pam rydych chi’n credu eich bod yn addas ar gyfer y swydd, gan roi tystiolaeth yn erbyn y disgrifiad swydd a’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd hon.

Cyflwyno:              Anfonwch eich cais atom yn: jobs@run4wales.org

Dyddiad cau:        Er mwyn i’ch cais gael ei ystyried yn llawn, gwnewch yn siŵr bod eich cais yn cyrraedd Run 4 Wales erbyn y dyddiad cau sef 12pm ddydd Llun 3 Ionawr.

Byddwn yn adolygu ceisiadau’n barhaus wrth iddynt gael eu cyflwyno ac rydym yn cadw’r hawl i wahodd ymgeiswyr i gyfweliad neu lenwi’r swydd cyn y dyddiad cau.

Oherwydd nifer y ceisiadau, efallai na fydd modd cydnabod pob cais na rhoi adborth i ymgeiswyr nad ydynt yn cael eu dewis ar gyfer cyfweliad.

Mae Run 4 Wales yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i gyflawni ein polisïau cydraddoldeb. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli. Os oes angen help gyda’ch cais arnoch chi, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at jobs@run4wales.org, neu ysgrifennwch atom yn Run 4 Wales, Parc Manwerthu Capital, Pod 1, Heol Lecwydd, Caerdydd, CF11 8EG.