Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmer

Teitl y Swydd: Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmer

Salary: £ 19,000 – 22,000 yn dibynnu ar brofiad

Lleoiliad: Swyddfa, Parc Manwerthu Capital Caerdydd

Contract: Cyfnod Penodol, 12 mis (amser llawn)

Cwmmni: Run 4 Wales (R4W)

Yn atebol i’r: Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu

CRYNODEB O’R SWYDD

Mae Run 4 Wales (R4W), y tîm digwyddiadau sy’n gyfrifol am rai o ddigwyddiadau cyfranogaeth dorfol mwyaf Cymru gan gynnwys Hanner Marathon Caerdydd, yn chwilio am Gynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid i ymuno â’u tîm prysur.

Gan weithio ochr yn ochr â’r Rheolwr Cysylltiadau Cleientiaid a’r Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu i sicrhau bod y 50,000 o bobl sy’n cymryd rhan mewn digwyddiadau R4W bob blwyddyn yn cael profiad bythgofiadwy drwy gynorthwyo gyda gweinyddu’r ras ac ymholiadau cwsmeriaid cyn, yn ystod ac ar ôl digwyddiad, gan sicrhau bod materion yn cael sylw’n brydlon.

Mae hwn yn gyfle prin i weithio i gwmni blaengar sy’n tyfu ac sy’n gwobrwyo gwaith caled ac ymrwymiad gydag amgylchedd gweithio hyblyg a difyr.

Swydd amser llawn yw hon sy’n cynnwys gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau swyddfa arferol (9am – 5pm) yn ogystal â phenwythnosau digwyddiadau.

Beth rydyn ni’n ei gynnig i staff:

Rydyn ni’n dîm clos sy’n ymfalchïo mewn creu profiad bythgofiadwy i’r degau o filoedd o bobl sy’n dod i’n digwyddiadau bob blwyddyn.

Mae ein gwaith yn rhoi pleser mawr i ni ac rydyn ni’n mynd ati i gyflawni ein nodau gyda lletygarwch, hiwmor a set unigryw o  werthoedd cyffredin.

Yn ogystal â gyrfa werth chweil, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o fuddion:

 • Lwfans gwyliau hael er mwyn cael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith
 • Rhoddir amser o’r gwaith yn gyfnewid am unrhyw waith ar y penwythnos
 • 3 diwrnod cyflogedig ychwanegol i ffwrdd dros wyliau’r Nadolig
 • Cyfleoedd i weithio rhan-amser ac yn hyblyg
 • Ffôn a galwadau/data gan y cwmni
 • Dewisiadau hyblyg i rieni neu unrhyw un sy’n dymuno mynd ar wyliau bythgofiadwy
 • Trefniadau gweithio hyblyg
 • 40 awr o hyfforddiant a datblygiad ar gael i bob aelod o’r tîm
 • Cynllun pensiwn hael y cwmni
 • Tâl mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu uwch ar gael
 • Cynllun treth-effeithlon ar gyfer talebau gofal plant, beiciau a dillad
 • Cawodydd ar gael i’r rhai sy’n dewis rhedeg, cerdded neu feicio i’r gwaith
 • Cwnsela a chyngor annibynnol a chyfrinachol
 • Tri diwrnod y flwyddyn i roi’n ôl i’r gymuned
 • Prawf llygaid blynyddol am ddim

DISGRIFIAD SWYDD

CYMORTH DESG GYMORTH

 • Darparu cymorth gwasanaeth i gwsmeriaid – ymateb yn brydlon, a darparu gwybodaeth a chyngor cywir a phenodol ynghylch digwyddiadau dros e-bost, y ffôn a chyfryngau cymdeithasol.
 • Delio ag ymholiadau sy’n cyrraedd dros y ffôn a’r e-bost. Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau sy’n ymwneud â digwyddiadau.
 • Delio ag ymholiadau sy’n cyrraedd ar y cyfryngau cymdeithasol gan eu trosglwyddo i flwch derbyn e-bost ar y cyfle cyntaf.
 • Cofnodi ymholiadau anodd nad oes modd eu datrys ar unwaith – er mwyn i’r tîm ehangach fod yn ymwybodol ohonynt cyn cynnal trafodaethau ar ymateb.
 • Delio â chwynion cwsmeriaid a’u datrys.
 • Ymateb i ymholiadau gan drigolion y mae cau ffyrdd yn effeithio arnynt.

DATA COFRESTRU

 • Defnyddio’r system gofrestru i helpu i ateb ymholiadau neu i ddiweddaru gwybodaeth y rheini sy’n cymryd rhan – fel newid cyfeiriad neu fanylion cyswllt.
 • Cynhyrchu adroddiadau cofrestru – i helpu i weinyddu’r ras neu gyda cheisiadau eraill.
 • Gweinyddu newidiadau i ddata cofrestru.

PENWYTHNOS Y DIGWYDDIAD

 • Mynychu digwyddiadau ar benwythnosau i gynorthwyo gyda’r gwaith gosod, a gweithio ar ddesg gymorth gwasanaeth i gwsmeriaid.
 • Delio ag ymholiadau gan gyfranogwyr ar y diwrnod.
 • Cofnodi ymholiadau/cwynion ar ôl y digwyddiad – rhannu adborth â’r tîm ehangach.
 • Cofnodi ac ymateb i geisiadau am faterion fel canlyniadau (amseru), crysau-t a medalau.
 • Pacio a phostio eitemau fel crysau-t i hwyluso ceisiadau i gyfnewid.

DIGWYDDIADAU RHITHIOL

 • Helpu cwsmeriaid gydag ymholiadau sy’n ymwneud â digwyddiadau rhithiol.
 • Adolygu cyflwyniadau canlyniadau digwyddiadau rhithiol.
 • Paratoi eitemau i’w postio at gyfranogwyr digwyddiadau rhithiol.

ARALL

 • Darparu cymorth gweinyddol ad-hoc i’r tîm ehangach.
 • Helpu gyda’r gwaith o archebu deunyddiau swyddfa a deunyddiau darfodus.
 • Mynychu cyfarfodydd rheolaidd i drafod ymholiadau sydd heb eu datrys, materion cyffredin a gweithgareddau sydd ar y gweill. Rhoi gwybod i’r tîm ehangach neu ofyn am gyngor ar unrhyw faterion difrifol.
 • Adolygu cwestiynau cyffredin a gwybodaeth a ddarperir ar wefannau digwyddiadau, er mwyn lleihau nifer yr ymholiadau a sicrhau bod cymaint o wybodaeth ar gael â phosibl.
 • Creu/diweddaru ymatebion stoc i ymholiadau cyffredin.
SGILIAU A PHROFIAD

HANFODOL

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, gan roi sylw trylwyr i fanylion a chywirdeb
 • Gallu dangos empathi, y gallu i addasu ac amynedd mewn amgylchedd sy’n symud yn gyflym
 • Gallu cyfathrebu’n effeithiol ar draws nifer o sianeli – ffôn, e-bost, cyfryngau cymdeithasol
 • Defnydd da o farn i wneud penderfyniadau sy’n datrys problemau cwsmeriaid
 • Agwedd feddyliol gadarnhaol ac angerdd dros bobl a datrys problemau
 • Gallu dysgu a chadw gwybodaeth yn effeithiol
 • Gallu gweithio ar benwythnosau (7 y flwyddyn ar hyn o bryd)
 • Sgiliau ardderchog o ran rheoli amser a threfnu
 • Sgiliau dadansoddi da
 • Sgiliau TG ardderchog ar amrywiaeth o feddalwedd – yn enwedig Microsoft Excel
 • Gallu gwneud sawl tasg ar unwaith a gweithio’n hyblyg ar draws gwahanol ddigwyddiadau ar yr un pryd
 • Rhaid mwynhau a gweithio’n dda mewn amgylchedd tîm

DYMUNOL

 • Profiad mewn amgylchedd gwasanaethau cwsmeriaid prysur
 • Profiad o ddelio â chwsmeriaid neu sefyllfaoedd anodd neu heriol
 • Profiad o drin/rheoli data gyda Microsoft Excel – hidlo data, tablau colynnu ac ati
 • Profiad o ddigwyddiadau a gwybodaeth a dealltwriaeth dda o ddigwyddiadau chwaraeon
 • Trwydded yrru’r DU a pharodrwydd i yrru cerbydau cwmni
 • Diddordeb mewn ffordd egnïol o fyw
 • Gallu siarad Cymraeg
SUT MAE GWNEUD CAIS

Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi, felly llenwch y ffurflen gais fer a’r ffurflen gydraddoldeb sydd ar gael yn https://www.run4wales.org/cy/amdanom-ni-2/gweithio-yma/ ac atodwch eich CV cyfredol.  Yn eich cais, rhowch wybod i ni pam rydych chi’n credu eich bod yn addas ar gyfer y swydd, gan roi tystiolaeth yn erbyn y disgrifiad swydd a’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd hon.

Cyflwyno:                     Anfonwch eich cais atom yn: jobs@run4wales.org

Dyddiad cau:                R mwyn i’ch cais gael ei ystyried yn llawn, gwnewch yn siŵr bod eich cais yn cyrraedd Run 4 Wales erbyn y dyddiad cau sef 12yp ddydd Difiau 27 Ionawr.

Byddwn yn adolygu ceisiadau’n barhaus wrth iddynt gael eu cyflwyno ac rydym yn cadw’r hawl i wahodd ymgeiswyr i gyfweliad neu lenwi’r swydd cyn y dyddiad cau.

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Iau 3 a dydd Gwener 4 Chwefror 2022 yng Nghaerdydd. Oherwydd nifer y ceisiadau, efallai na fydd modd cydnabod pob cais na rhoi adborth i ymgeiswyr nad ydynt yn cael eu dewis ar gyfer cyfweliad.

Mae Run 4 Wales yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i gyflawni ein polisïau cydraddoldeb. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli. Os oes angen help gyda’ch cais arnoch chi, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at jobs@run4wales.org, neu ysgrifennwch atom yn Run 4 WalesParc Manwerthu Capital, Pod 1, Heol Lecwydd, Caerdydd, CF11 8EG.