Cynorthwyydd Gweithrediadau Digwyddiadau

Teitl y Swydd:         Cynorthwyydd Gweithrediadau Digwyddiadau

Cyflog:                       £19,000 – £22,000 yn dibynnu ar brofiad

Lleoliad:                   Swyddfa, Parc Manwerthu Capital Caerdydd

Contract:                  Cyfnod Penodol, 12 mis (amser llawn)

cyfleoedd i ymestyn ac rydym yn barod i ystyried contractau llawrydd, rhan-amser neu fyrrach

Cwmni:                     Run 4 Wales Ltd

Yn atebol i’r:           Rheolwr Cynhyrchu

CRYNODEB O’R SWYDD

Mae Run 4 Wales, y tîm digwyddiadau sy’n gyfrifol am rai o ddigwyddiadau cyfranogaeth dorfol mwyaf Cymru – gan gynnwys Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd – yn chwilio am Gynorthwyydd Gweithrediadau Digwyddiadau brwdfrydig i ymuno â’u tîm prysur. 

Mae sgiliau rheoli amser, trefnu a chynllunio rhagorol yn hanfodol, ac mae profiad blaenorol o ddigwyddiadau ar safle yn fantais.

Bydd y Cynorthwyydd Gweithrediadau Digwyddiadau yn rhan annatod o’r tîm gweithrediadau digwyddiadau, gan gefnogi’r rheolwr cynhyrchu a rheolwyr digwyddiadau i gyflawni amrywiaeth o ddigwyddiadau chwaraeon yn llwyddiannus drwy gydol y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae Run 4 Wales yn cynnal Ras Bae Caerdydd, 10K a Marathon Casnewydd Cymru, 10K Porthcawl, 10K Ynys y Barri, Her Dell Technologies Management a Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd. 

Gweinyddol yw’r rhan fwyaf o’r tasgau, ond byddant yn amrywiol, yn heriol a bydd cadw amser yn hollbwysig (yn enwedig o gwmpas amseroedd cyflawni digwyddiadau). Bydd y rhain yn cynnwys cynlluniau gweithredol, logisteg a chodi a chario ar y safle. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu meddwl yn gyflym a meddwl ymlaen llaw er mwyn mynd ati’n rhagweithiol i ddatrys heriau gweithredol. 

Mae hwn yn gyfle prin i weithio i gwmni digwyddiadau Cymreig blaengar sy’n tyfu ac sy’n gwobrwyo gwaith caled ac ymrwymiad gydag amgylchedd gweithio hyblyg a difyr.

Swydd amser llawn yw hon sy’n cynnwys gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau swyddfa arferol (09:00-17:00) yn ogystal â hyd at 10 penwythnos digwyddiad lle cynigir amser i ffwrdd yn lle hynny.

Beth rydym yn ei gynnig i staff:

Rydyn ni’n dîm clos sy’n ymfalchïo mewn creu profiad bythgofiadwy i’r degau o filoedd o bobl sy’n dod i’n digwyddiadau bob blwyddyn.

Mae ein gwaith yn rhoi pleser mawr i ni ac rydyn ni’n mynd ati i gyflawni ein nodau gyda lletygarwch, hiwmor a set unigryw o  werthoedd cyffredin.

Yn ogystal â gyrfa werth chweil, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o fuddion:

 • Lwfans gwyliau hael er mwyn cael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith
 • Rhoddir amser o’r gwaith yn gyfnewid am unrhyw waith ar y penwythnos
 • 3 diwrnod cyflogedig ychwanegol i ffwrdd dros wyliau’r Nadolig
 • Cyfleoedd i weithio rhan-amser ac yn hyblyg
 • Ffôn a galwadau/data gan y cwmni
 • Dewisiadau hyblyg i rieni neu unrhyw un sy’n dymuno mynd ar wyliau bythgofiadwy
 • Trefniadau gweithio hyblyg
 • 40 awr o hyfforddiant a datblygiad ar gael i bob aelod o’r tîm
 • Cynllun pensiwn hael y cwmni
 • Tâl mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu uwch ar gael
 • Cynllun treth-effeithlon ar gyfer talebau gofal plant, beiciau a dillad
 • Cawodydd ar gael i’r rhai sy’n dewis rhedeg, cerdded neu feicio i’r gwaith
 • Cwnsela a chyngor annibynnol a chyfrinachol
 • Tri diwrnod y flwyddyn i roi’n ôl i’r gymuned
 • Prawf llygaid blynyddol am ddim

DISGRIFIAD SWYDD 

PRIF GYFRIFOLDEBAU

 • Datblygu gwybodaeth ymarferol dda o holl ddigwyddiadau Run4Wales, gyda’r nod o wella’r digwyddiadau ymhellach yn unol ag ethos ac uchelgais y cwmni.
 • Paratoi amserlenni a chynlluniau logistaidd manwl.
 • Helpu i reoli’r criw mewn digwyddiadau a gweithwyr llawrydd.
 • Helpu rheolwyr digwyddiadau i drefnu a chydlynu digwyddiadau.
 • Rheoli a chofnodi’r defnydd o adnoddau a chyfarpar gweithredol yn ein warws ac ar y safle.
 • Mynd ar negesi, danfon nwyddau a chyflawni tasgau, yn unol â gofynion tîm gweithredol R4W.
 • Cysylltu â chontractwyr, partneriaid strategol a chyflenwyr ynghylch dogfennau ac archebion.
 • Helpu i reoli gwaith adeiladu ar safleoedd digwyddiadau ochr yn ochr â’r rheolwr cynhyrchu.
 • Cynnal ymchwil a datblygu ar draws digwyddiadau, yn enwedig mewn perthynas â digwyddiadau cynaliadwy.
 • Codi a chario a gwaith gweinyddu swyddfa.

SGILIAU A PHROFIAD

HANFODOL

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, ar lafar ac ar bapur
 • Sgiliau ardderchog o ran rheoli amser a threfnu
 • Sylw trylwyr i fanylion a chywirdeb
 • Trwydded yrru’r DU
 • Gallu gwneud sawl tasg ar unwaith a gweithio’n hyblyg ar draws gwahanol feysydd prosiect
 • Pwyllog dan bwysau, gyda’r gallu i addasu’n gyflym i sefyllfaoedd sy’n newid
 • Rhaid mwynhau a gweithio’n dda mewn amgylchedd tîm.
 • Sgiliau TG ardderchog ar amrywiaeth o feddalwedd.
 • Gwybodaeth neu brofiad o ddarparu digwyddiadau neu arferion rheoli prosiectau

DYMUNOL

 • Gwybodaeth dda am gyfarpar safle (cerbydau, rhwystrau, cyfarpar diogelu personol, offer a chyfarpar diogelwch).
 • Profiad o ddarparu digwyddiadau ar raddfa fawr.
 • Gwybodaeth a phrofiad o arferion iechyd a diogelwch digwyddiadau.
 • Gwybodaeth neu ddiddordeb yn y farchnad digwyddiadau/chwaraeon cyfranogaeth dorfol.
 • Diddordeb mewn ffordd egnïol o fyw.
 • Dealltwriaeth o fethodoleg rheoli prosiectau
 • Mae cynnyrch AutoCAD neu Adobe yn ddefnyddiol. 
 • Gallu siarad Cymraeg.

SUT MAE GWNEUD CAIS

Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi, felly llenwch y ffurflen gais fer a’r ffurflen gydraddoldeb sydd ar gael yn https://www.run4wales.org/cy/amdanom-ni-2/gweithio-yma/ ac atodwch eich CV cyfredol.  Yn eich cais, rhowch wybod i ni pam rydych chi’n credu eich bod yn addas ar gyfer y swydd, gan roi tystiolaeth yn erbyn y disgrifiad swydd a’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd hon.

Cyflwyno:              Anfonwch eich cais atom yn: jobs@run4wales.org

Dyddiad cau:        Er mwyn i’ch cais gael ei ystyried yn llawn, gwnewch yn siŵr bod eich cais yn cyrraedd Run 4 Wales erbyn y dyddiad cau sef 12pm ddydd Llun 3 Ionawr.

Byddwn yn adolygu ceisiadau’n barhaus wrth iddynt gael eu cyflwyno ac rydym yn cadw’r hawl i wahodd ymgeiswyr i gyfweliad neu lenwi’r swydd cyn y dyddiad cau.

Oherwydd nifer y ceisiadau, efallai na fydd modd cydnabod pob cais na rhoi adborth i ymgeiswyr nad ydynt yn cael eu dewis ar gyfer cyfweliad.

Mae Run 4 Wales yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i gyflawni ein polisïau cydraddoldeb. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli. Os oes angen help gyda’ch cais arnoch chi, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at jobs@run4wales.org, neu ysgrifennwch atom yn Run 4 Wales, Parc Manwerthu Capital, Pod 1, Heol Lecwydd, Caerdydd, CF11 8EG.

Bydd y data a roddwch i ni yn eich cais yn cael ei brosesu gan Run 4 Wales at ddibenion recriwtio yn unig. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, gall yr wybodaeth hon gael ei chadw a’i phrosesu ymhellach yn eich cofnodion personol yn unol â’n polisïau preifatrwydd data gweithwyr.