Her Gwyliau r Haf

AR GYFER EGIN ATHLETWYR Y DYFODOL

CRYNODEB

Mae’r digwyddiad rhithwir hwn wedi cael ei lansio fel rhan o’n rhaglen o ddigwyddiadau sydd wedi’i hail-greu i blant. Mae’n gymysgedd cyffrous o ddigwyddiadau byw a rhithwir sydd â’r bwriad o ysbrydoli egin athletwyr y dyfodol, yn ogystal â’r rheini sydd am fwynhau’r pleser o fod yn heini ac yn yr awyr agored.

Bydd hyn yn cael ei gynnal yn ystod gwyliau’r haf 2021, a bydd yn annog plant i fod yn heini drwy amrywiaeth o weithgareddau, gan baratoi ar gyfer ras rithiol 1 filltir. Gallwch gymryd rhan yn eich amser eich hun, o unrhyw leoliad ar draws y byd, a bydd pawb sy’n cymryd rhan yn ennill medal i gofio’r cyfan.

Bydd y rheini sy’n cymryd rhan yn gallu lawrlwytho taflenni gweithgareddau, a fydd yn eu hysgogi i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau i baratoi ar gyfer rhedeg milltir rywbryd yn ystod mis Awst.

FFI YMGEISIO £5 (£15 I DEULU O 4) – BETH MAE HYN YN EI GYNNWYS

• Mynediad i’r llwyfan canlyniadau ar-lein i gofnodi amseroedd gorffen a gweld canlyniadau

• Tystysgrifau i’r bachgen/merch gyflymaf o ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n cymryd rhan

• Ar ôl y ras, bydd medal yn cael ei hanfon i gartref pawb sydd yn ei gorffen

• Tystysgrif i chi ei llwytho i lawr

• Taflenni gweithgareddau i chi eu llwytho i lawr a’u defnyddio wrth hyfforddi

• Gwobrau am yr ymdrechion gwisg ffansi gorau

SUT MAE’N GWEITHIO

Bydd angen i chi gofnodi eich amser gorffen a chasglu tystiolaeth sy’n dangos eich bod wedi cwblhau’r ras (fel llun ohonoch chi’n cymryd rhan, llun o’r cwrs un filltir rydych chi wedi’i greu, neu sgrin-lun o draciwr ffitrwydd neu weithgarwch GPS).

Bydd y ras yn cael ei chynnal rhwng 1 Awst a 31 Awst 2021. Gallwch gymryd rhan unrhyw bryd yn ystod y cyfnod hwn, ond mae’n rhaid i chi gyflwyno eich canlyniad erbyn hanner nos, 31 Awst.

Bydd ACTIVE, sy’n rheoli ein llwyfan cofrestru ar-lein, yn codi ffi fach nad oes modd ei thalu’n ôl, ar ben eich ffi i gymryd rhan yn y ras.

GŴYL REDEG 2019

Pob Fideo