Gynorthwyydd Cyllid

Teitl y Swydd: Gynorthwyydd Cyllid

Salary: £20,000 – £22,000 y flwyddyn

Lleoiliad: Prif Swyddfa, Caerdydd/Hybrid/O bell

Contract: Rhan-amser (22.5 awr yr wythnos), parhaol

Cwmmni: Run 4 Wales Ltd

Yn atebol i’r: Rheolwr Cyllid

Trosolwg

Mae Run 4 Wales (R4W), y tîm digwyddiadau sy’n gyfrifol am rai o ddigwyddiadau cyfranogaeth dorfol mwyaf Cymru gan gynnwys Hanner Marathon Caerdydd, yn chwilio am Gynorthwyydd Cyllid i ymuno â’u tîm prysur.

Mae hwn yn gyfle prin i weithio i gwmni blaengar sy’n tyfu ac sy’n gwobrwyo gwaith caled ac ymrwymiad gydag amgylchedd gweithio hyblyg a difyr. Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Cyllid ac yn cael arweiniad a chefnogaeth lawn, sy’n gyfle gwych i ddatblygu gyrfa.

Swydd rhan-amser yw hon sy’n cynnwys gweithio yn hyblyg (yn ddelfrydol dros dri diwrnod yr wythnos) yn ogystal â phenwythnosau digwyddiadau (bydd amser yn cael ei roi yn lle penwythnosau digwyddiadau).

Pwrpas y Swydd

Cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid gyda’r holl swyddogaethau ariannol a gweinyddol i sicrhau bod iechyd ariannol y mudiad yn cael ei gynnal, a bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n briodol.

Prif Rolau a Chyfrifoldebau
 1. Gweithio’n uniongyrchol gyda’r Rheolwr Cyllid a’u cefnogi yn eu rôl drwy gadw cofnodion ariannol cywir.
 2. Rhoi data ariannol yn y system.
 3. Diweddaru cofnodion ariannol.
 4. Gwirio ffigurau, postiadau a dogfennau i sicrhau eu bod yn gywir.
 5. Cadw’r holl ffeiliau a chofnodion yn unol â pholisïau a gweithdrefnau.
 6. Cofnodi, storio, dadansoddi a chael mynediad at wybodaeth ariannol gyfrifiadurol.
 7. Gwneud cyfrifiadau rheolaidd i lunio dadansoddiadau ac adroddiadau ar gais y Rheolwr Cyllid.
 8. Creu, anfon a dilyn trywydd anfonebau.
 9. Adolygu a chadw at gyllidebau adrannau.
 10. Cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid i lunio adroddiadau ariannol yn rheolaidd.
 11. Cadw at bolisïau a gweithdrefnau’r sefydliad.
 12. Awgrymu newidiadau neu welliannau i wella cywirdeb, effeithlonrwydd a lleihau costau.
Manyleb y Person

Gwybodaeth a chymwysterau

 • O leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch (neu gymhwyster cyfatebol), neu’n gallu dangos tystiolaeth o allu ar lefel gyfatebol
 • Gwybodaeth ymarferol o feddalwedd Microsoft Office gan gynnwys Excel, Outlook a Word
 • Gwybodaeth sylfaenol am weithdrefnau cyfrifyddu a chadw cyfrifon
 • Gwybodaeth/profiad o ddefnyddio system Gyllid (Dymunol)
 • Cymhwyster Gweinyddu Busnes (Dymunol)

Profiad

 • Profiad amlwg mewn rôl weinyddol neu gefnogi
 • Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd Cyllid

Sgiliau

 • Sylw trylwyr i fanylion gyda sgiliau cofnodi data rhagorol a thalent ar gyfer codio rhifol
 • Gallu rhagorol i weithio o fewn amserlenni tynn a gallu ymdopi â sawl blaenoriaeth ar yr un pryd
 • Aelod da o dîm
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol gyda’r gallu i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol
 • Sgiliau rhifyddol rhagorol
 • Sgiliau Microsoft Excel uwch

Ymddygiad

 • Blaengar a llawn hunangymhelliant
 • Y gallu i fod yn hyblyg ac i addasu
 • Yn gywir ac yn rhagweithiol

Argaeledd

 • Gallu gweithio ar benwythnosau (7 y flwyddyn ar hyn o bryd)
Budd-daliadau

Rydyn ni’n dîm clos. Rydyn ni’n ymfalchïo mewn creu profiad bythgofiadwy i’r degau o filoedd o bobl sy’n dod i’n digwyddiadau bob blwyddyn.

Mae ein gwaith yn rhoi pleser mawr i ni ac rydyn ni’n mynd ati i gyflawni ein nodau gyda lletygarwch, hiwmor a set unigryw o  werthoedd cyffredin.

Yn ogystal â gyrfa werth chweil, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o fuddion:

 • Lwfans gwyliau hael er mwyn cael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith
 • Rhoddir amser o’r gwaith yn gyfnewid am unrhyw waith ar y penwythnos
 • 3 diwrnod cyflogedig ychwanegol i ffwrdd dros wyliau’r Nadolig
 • Cyfleoedd i weithio rhan-amser ac yn hyblyg
 • Ffôn a galwadau/data gan y cwmni
 • Dewisiadau hyblyg i rieni neu unrhyw un sy’n dymuno mynd ar wyliau bythgofiadwy
 • Trefniadau gweithio hyblyg
 • 40 awr o hyfforddiant a datblygiad ar gael i bob aelod o’r tîm
 • Cynllun pensiwn hael y cwmni
 • Tâl mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu uwch ar gael
 • Cynllun treth-effeithlon ar gyfer talebau gofal plant, beiciau a dillad
 • Cawodydd ar gael i’r rhai sy’n dewis rhedeg, cerdded neu feicio i’r gwaith
 • Cwnsela a chyngor annibynnol a chyfrinachol
 • Tri diwrnod y flwyddyn i roi’n ôl i’r gymuned
 • Prawf llygaid blynyddol am ddim 
Sut mae Gwneud Cais

Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi, felly llenwch y ffurflen gais fer a’r ffurflen gydraddoldeb sydd ar gael, ac yna atodwch eich CV cyfredol. Yn eich cais, rhowch wybod i ni pam rydych chi’n credu eich bod yn addas ar gyfer y swydd, gan roi tystiolaeth yn erbyn y disgrifiad swydd a’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd hon.

Cyflwyno: Anfonwch eich cais atom yn: jobs@run4wales.org

Dyddiad cau: Er mwyn i’ch cais gael ei ystyried yn llawn, gwnewch yn siŵr bod eich cais yn cyrraedd Run 4 Wales erbyn y dyddiad cau sef 17 Mehefin 2022.

Byddwn yn adolygu ceisiadau’n barhaus wrth iddynt gael eu cyflwyno ac yn cadw’r hawl i wahodd ymgeiswyr i’r camau asesu a chyfweld neu lenwi’r swydd cyn y dyddiad cau.

Oherwydd nifer y ceisiadau, efallai na fydd modd cydnabod pob cais na rhoi adborth i ymgeiswyr nad ydynt yn cael eu dewis ar gyfer cyfweliad.

Mae Run 4 Wales yn gyflogwr cyfle cyfartalac mae wedi ymrwymo i gyflawni ein polisïau cydraddoldeb. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli. Os oes angen help gyda’ch cais arnoch chi, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at jobs@run4wales.org, neu ysgrifennwch atom yn Run 4 Wales, Parc Manwerthu Capital, Pod 1, Heol Lecwydd, Caerdydd, CF11 8EG.