Haf Heini

Pencampwyr y Dyfodol

CRYNODEB

Lansiwyd y llyfryn gweithgaredd fel rhan o’n rhaglen digwyddiadau plant sydd wedi’i hail-ddychmygu (# R4WNextGen), mae’n gymysgedd cyffrous o ddigwyddiadau byw a rhithwir sydd â’r bwriad o ysbrydoli egin athletwyr y dyfodol, yn ogystal â’r rheini sydd am fwynhau’r pleser o fod yn heini ac yn yr awyr agored.

Cymryd lle yn ystod mis Awst 2021, a bydd yn annog plant i fod yn heini drwy amrywiaeth o weithgareddau, gan baratoi ar gyfer ras rithiol 1 filltir. Gallwch gymryd rhan yn eich amser eich hun, o unrhyw leoliad ar draws y byd, a bydd pawb sy’n cymryd rhan yn ennill medal i gofio’r cyfan.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn derbyn llyfryn sy’n cynnwys gwerth 4 wythnos o weithgareddau i helpu gyda pharatoi ar gyfer y filltir fawr ar ddiwedd y mis yn ogystal â rhai gweithgareddau celf a chrefft i’w mwynhau.

Beth sydd wedi’i gynnwys (o £7 yr un)

• Mynediad i’r llwyfan canlyniadau ar-lein i gofnodi amseroedd gorffen a gweld canlyniadau

• Llyfryn gweithgareddau sy’n cynnwys 4 wythnos o weithgareddau ymarfer corff a chelf a chrefft (addas ar gyfer plant 4-11 oed).

• Medal wedi’i phostio i’ch cyfeiriad cartref

• Tystysgrif i chi ei llwytho i lawr

• Pris y pecynnau yw £10 am un, £18 am ddau (£9 yr un), £24 am dri (£8 yr un) neu £28 am bedwar (£7 yr un).

RHANNU AC ARBED

Rhannwch y digwyddiad hwn gyda’ch teulu a’ch ffrindiau, a derbyn gostyngiad o £2 wrth gofrestru os yw pump neu fwy yn cofrestru! Yn syml, rhannwch y ddolen atgyfeirio sydd i’w gweld ar y dudalen cadarnhau cofrestriad neu ar eich porth MyEvents. Bydd ad-daliadau yn cael eu prosesu ar ôl 17 Gorffennaf 2021.

SUT MAE’N GWEITHIO

Bydd angen i chi gofnodi eich amser gorffen a chasglu tystiolaeth sy’n dangos eich bod wedi cwblhau’r ras (fel llun ohonoch chi’n cymryd rhan, llun o’r cwrs un filltir rydych chi wedi’i greu, neu sgrin-lun o draciwr ffitrwydd neu weithgarwch GPS).

Bydd y ras yn cael ei chynnal rhwng 1 Awst a 31 Awst 2021. Gallwch gymryd rhan unrhyw bryd yn ystod y cyfnod hwn, ond mae’n rhaid i chi gyflwyno eich canlyniad erbyn hanner nos, 31 Awst.

Bydd ACTIVE, sy’n rheoli ein llwyfan cofrestru ar-lein, yn codi ffi fach nad oes modd ei thalu’n ôl, ar ben eich ffi i gymryd rhan yn y ras.

GŴYL REDEG 2019

Pob Fideo